Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN MOOBY B.V. (“MOOBY”)

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 18 augustus 2020.

Van harte welkom bij MOOBY! Wat leuk dat je de mooiste momenten van je kind via onze applicatie wilt bewaren. Zo ben je er zeker van dat die herinneringen niet verloren gaan en je zo vaak als je wilt weer even kunt genieten van die grappige, bijzondere of juist ontroerende gebeurtenissen uit het leven van je kind.

Wij nodigen je dan ook van harte uit om zoveel als mogelijk van MOOBY en de door ons aangeboden en hierna beschreven diensten gebruik te maken. Voordat je de MOOBY applicatie ( de “App”) gaat gebruiken is het van belang om erbij stil te staan dat op onze diensten en het gebruik van de App onze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Deze gebruiksvoorwaarden zijn neergelegd in dit document en in overige op onze website gepubliceerde statements (hierna gezamenlijk: de “Voorwaarden”). Wij verzoeken je de Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat je van onze diensten gebruik maakt.

De Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Indien wij de Voorwaarden aanpassen zullen wij je daarover tijdig informeren. Als je gebruik wilt (blijven) maken van onze diensten dan verzoeken wij je de (aangepaste) Voorwaarden te accepteren door de check box aan te vinken. Via de daarbij geplaatste link word je doorgeleid naar de Voorwaarden en wordt de mogelijkheid geboden om de Voorwaarden op te slaan zodat je ze nog eens rustig kunt nalezen. Indien je de App blijft gebruiken nadat wij je hebben geïnformeerd over aanpassing van de Voorwaarden, dan mogen wij erop vertrouwen dat je de aangepaste Voorwaarden hebt geaccepteerd.

 1. Wie zijn wij?
  1. Wij zijn MOOBY en hebben de website www.mooby.nl, www.moobykids.nl en www.moobykids.com (de “Website”) en de daarbij horende App ontwikkeld. Met de App kun je bestanden zoals foto’s, video’s, uitspraken, verhalen audiobestanden van of over je kind opslaan en delen met familie en vrienden.
  2. Indien je vragen, suggesties of een klacht hebt, kun je contact met ons opnemen via support@mooby.nl. Wij zullen zo snel als mogelijk op jouw e-mail reageren.
 2. Diensten en Producten
  1. Via de Website en de App bieden we je de mogelijkheid om beperkt en voor persoonlijk gebruik bestanden in een ogenblik te uploaden, op te slaan en op één plek te bewaren. Daarnaast is de App per kind te ordenen, is er een overkoepelende familiepagina en kunnen familie en vrienden op uitnodiging meekijken (de “Diensten”). Deze bestanden worden opgeslagen op een aparte goed beveiligde server in Nederland en dagelijks worden er backups gemaakt.
  2. In het kader van de Diensten bieden wij binnen de App ook producten aan, zoals bijvoorbeeld te personaliseren fotoboeken, die je via de daarvoor beschikbare tools kunt maken en bestellen (de “Producten”).
  3. De Diensten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die zich via de Website hebben geregistreerd of de App hebben gedownload en een account hebben aangemaakt (de “Gebruiker(s)”).
  4. Onderdeel van de Diensten is dat je via de App geüploade bestanden ook toegankelijk kunt maken voor familie en vrienden. Dat kan je doen door diegene via de App uit te nodigen. Voordat jouw account kan worden ingezien moet die persoon zich registreren en de Voorwaarden accepteren, waarna hij of zij door jou geselecteerde bestanden kan inzien en kan voorzien van een korte reactie (de “Lezer(s)”). De Voorwaarden gelden ten aanzien van een Lezer voor zover zij bestanden gebruiken en/of reacties plaatsen. Waar relevant moet in dit verband in de Voorwaarden waar ‘Gebruiker’ staat vermeld of wordt bedoeld eveneens ‘Lezer’ worden gelezen.
  5. Indien je jonger bent dan 18 jaar dan heb je toestemming van je ouders of voogd nodig om een abonnement af te sluiten.
  6. De App is beschikbaar voor smart phones, tablets en andere persoonlijke mobiele devices met bestuderingssystemen IOS en Andriod.
 3. Prijzen
  1. Indien je aanvullende diensten en/of Producten wenst af te nemen, worden die diensten en/of Producten per keer voor de in de App genoemde prijzen in rekening gebracht.
  2. Wij hebben het recht om één keer per jaar onze prijzen te verhogen.
 4. Herroepingsrecht
  1. Bestellingen van eenmaal bestelde gepersonaliseerde Producten kunnen niet worden herroepen.
 5. Gebruik van de Diensten
  1. Wanneer je als Gebruiker de Diensten gebruikt stem je ermee in dat alle informatie, data, afbeeldingen, grafische weergaven, videobestanden, audiobestanden, software, teksten, berichten, tags, commentaren, etc. (de “Content”) die door middel van de Diensten door MOOBY worden verwerkt, jouw verantwoordelijkheid zijn en voor rekening en risico worden gebruikt van jou als Gebruiker en van degene waarvan de Content afkomstig is.
  2. Jij bent als Gebruiker met uitsluiting van MOOBY verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten en je eigen gedrag in relatie tot jouw account en de Diensten, alsmede voor het gedrag en de bijdragen van personen die jouw account gebruiken, inclusief Lezers.
  3. Als Gebruiker verklaar je hierbij dat je gerechtigd bent tot de Content die via jouw account wordt geüpload en dat je die Content mag gebruiken.
  4. MOOBY heeft het recht maar niet de plicht om Content vooraf te screenen, te beoordelen, af te wijzen, in quarantaine te plaatsen en te verwijderen indien MOOBY daartoe aanleiding ziet zonder dat MOOBY daardoor aansprakelijk is voor enige schade van wie dan ook.
  5. Tijdens het gebruik van onze Diensten zal je steeds voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, deze Voorwaarden en aan alle redelijke verzoeken van MOOBY en je houden aan door MOOBY gegeven instructies die verband houden met onze Diensten.
  6. Content kan niet worden gedeeld via andere applicaties.
  7. Naast het bovenstaande is het je als Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om:
   1. de Website, de App en/of de Diensten onrechtmatig te gebruiken;
   2. de Website, de App, Diensten en/of Content van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden te gebruiken, te kopiëren, (te koop) aanbieden of te exploiteren;
   3. Content te gebruiken die in strijd is met wet- en/of regelgeving, de openbare orde en/of goede zeden;
   4. Content te gebruiken dat pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevat;
   5. Content te gebruiken zonder daartoe gerechtigd te zijn;
   6. Content te gebruiken die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en portretrechten;
   7. Content te gebruiken die bestaat uit reclame of andersoortig promotiemateriaal;
   8. Content te gebruiken die virussen, spam, bugs, malware, etc. bevat die schadelijk kan zijn voor MOOBY, de Website, de App, onze Diensten en/of andere Gebruikers;
   9. je beledigend, bedreigend, kwetsend, discriminerend, lasterlijk, aanstootgevend, opruiend en/of op andere wijze je ongepast uitlaten of je hinderlijk te gedragen via de Website en/of de App, een en ander staat ter exclusieve beoordeling van MOOBY; en
   10. toe te staan dat derden jouw account in strijd met deze Voorwaarden gebruiken.
  8. Waar in artikel 5g wordt verwezen naar ‘gebruiken’ dient daar tevens onder te worden verstaan ‘verwijzen naar’.
  9. Indien je merkt dat jouw account in strijd met deze Voorwaarden wordt gebruikt, dan verzoeken wij je ons daarvan direct op de hoogte brengen door middel van het versturen van een e-mail naar support@mooby.nl.
 6. Beëindiging
  1. Onze Diensten mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor wij onze Diensten aanbieden. Een Gebruiker mag niet in strijd handelen met deze Voorwaarden. Indien in strijd wordt gehandeld met het voorgaande dan hebben wij het recht die bestanden en/of reacties te verwijderen en/of bepaalde personen de toegang tot onze Diensten te ontzeggen en/of het abonnement per direct te beëindigen. In dergelijke gevallen zijn wij niet gehouden tot restitutie van abonnementskosten en/of vergoeding van enige schade.
  2. Na opzegging sturen wij jouw Content per e-mail naar je toe zodat je deze bestanden zelf ergens anders kunt opslaan. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 maanden na opzegging, waarna wij jouw Content zullen verwijderen inclusief eventuele backups. Nadat wij de Content hebben verwijderd is deze niet meer beschikbaar en kunnen wij die bestanden niet nogmaals toesturen.
 7. Privacy
  Wij verwerken persoonsgegevens en slaan deze gegevens op in ons gebruikersbestand. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in verband met het uitvoeren van de overeengekomen Diensten, bestellingen van Producten en de daarmee samenhangende gerechtvaardigde doeleinden. Voor een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop MOOBY persoonsgegevens verwerkt en de rechten die jij daarbij hebt, verwijzen wij je naar onze privacy- en cookieverklaring die gepubliceerd is op de Website.
 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Jouw Content is en wordt geen eigendom van MOOBY. Het is ons niet toegestaan de Content aan derden te verstrekken tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe dwingend gehouden zijn.
  2. Je verstrekt hierbij aan MOOBY een wereldwijde royaltyvrije sub licentieerbare licentie om de Content te gebruiken ter uitvoering van de Diensten.
  3. Je erkent dat MOOBY de rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsnamen en merkrechten in verband met de Website, de App en de Diensten en dat je deze intellectuele eigendomsrechten niet zal gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOOBY.
 9. Modificaties
  1. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht de Diensten aan te passen en te updaten. Indien daar wat ons betreft een reden voor is hebben wij het recht de verlening van de Diensten (gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor MOOBY ontstaat.
  2. In verband met het aanpassen, verbeteren en verder ontwikkelen van onze Diensten, kan het nodig zijn dat wij software updates uitvoeren. Hierbij geef je ons toestemming om deze updates naar jou te sturen zodat je de Diensten kunt blijven gebruiken.
 10. Links
  1. Via de Website en onze App kunnen wij doorlinken naar andere websites als onderdeel van onze Diensten. Wij hebben echter geen controle over die websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of voor de wijze waarop die websites jouw persoonsgegevens verwerken. MOOBY is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van die websites.
  2. Via de Website en onze App kunnen wij bovendien aanbiedingen plaatsen van onze partners.
 11. Aansprakelijkheid
  MOOBY sluit iedere aansprakelijkheid uit waaronder aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en/of andere rechtsverhouding, voor zover wij niet op grond van dwingend recht aansprakelijk zijn en tot vergoeding van desbetreffende schade verplicht zijn.
 12. Vrijwaring
  Indien je de Diensten gebruikt vrijwaar je MOOBY voor alle aanspraken van derden die verbandhouden met jouw gebruik van de Diensten en de door jouw gebruikte Content.
 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op onze Diensten, daaruit voortvloeiende of op andere wijze met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van een geschil tussen MOOBY en een Gebruiker zullen wij ons ervoor inspannen om een passende oplossing te vinden. Mocht dat niet lukken dan is de rechter van de woonplaats van de Gebruiker bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

MOOBY B.V.
Meentweg 75
1406 KE Bussum
support@mooby.nl
KvK nr. 74215965
Btw nr. NL859812650B01